De OMNI Vereniging sv Oeverzwaluwen is opgedeeld in vier verschillende afdelingen. Voetbal, Volleybal, Tennis en Gymnastiek. Deze vier afdelingen fungeren zelfstandig maar hebben verantwoording af te leggen aan het OMNI bestuur. Het OMNI bestuur bestaat uit een onafhankelijk Dagelijks Bestuur (DB) aangevuld met de voorzitters van elke afdeling. Eenmaal per maand vergadert het bestuur en is er dus overleg tussen de verschillende afdelingen. De OMNI beheert en betaalt de arbeidsovereenkomsten van de betaalde trainers. De OMNI is tevens aanspreekpartner voor de gemeente en indien er problemen in de afdelingen zijn, kunnen de overige afdelingen samen met het OMNI DB zorgen voor oplossingen.
Alle afdelingen hebben dus invloed in de OMNI vereniging. U bent daarom van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering te boezoeken, deze vindt meestal plaats in november en wordt aangekondigt via de website's van de afdelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de statuten en in het menu onder Home vindt u tevens het Huishoudelijk reglement.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter
Johan Folmer

Secretaris
Bouke Yke Peterson

Penningmeester
Ulco Seinstra

Afdelingsvoorzitter
Jelle Zijlstra, voetbal en interim Sporthalbeheer
Gert Jan Baak, volleybal
Ingeborg Venema, Gymnastiek
Angeline Hanenberg, Tennis
Zaaknununer:2299
STATUTENWIJZIGING VERENIGING: 9 november 2002

Vandaag, negen november tweeduizend en twee, verschenen voor mij, Mr.Thomas louke Houtsma, notaris in de gemeente Nijefurd, kantoorhoudende te Workum:
1. mevrouw Elisabeth Zeldenrust, wonende te 8723 AZ Koudum, Havenkade 6, geboren te Haldern op vier juni negentienhonderd zeven en veertig, zich legitimerende met paspoort nummer K921502, gehuwd met de heer Boonsta; te dezen handelende voor zich en als schriftelijk gevolmachtigde van :
2. de heer Willem Bertus Beekman, wonende te 8723 CL Koudum, Dammenseweg 1, geboren te Ede op twee een twintig juni negentienhonderd zes en vijftig, zich legitimerende met paspoort nummer N25079512, gehuwd;
2. de heer Tjitte Folkerstma, wonende te 8723 AR Koudum, Bovenweg 12, geboren te Koudum op zeven en twintig februari negentienhonderd negen en dertig, zich legitimerende met identiteitskaart nummer T0565 1302, ongehuwd;
De verschenen personen te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris en penningmeester en de volmachtgever, de heer Willem Bertus Beekman, als voorzitter, van de vereniging Sportvereniging Oeverzwaluwen, gevestigd te Koudum, aan het adres: Havenkade 6, 8723 AZ Koudum. De verschenen personen, handelend als gemeld verklaarden: dat de statuten van de gemelde vereniging werden vastgelegd bij notariële akte op veertien december negentienhonderd acht en tachtig verleden ten overstaan van Mr. G.A. de Gelder, destijds notaris te Balk en Koudum;dat in de algemene ledenvergadering gehouden op acht december negentienhonderd negen en negentig rechtsgeldig werd besloten tot wijziging van na te melden artikelen van deze statuten, terwijl een uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering aan deze akte wordt gehecht;dat de verschenen personen, handelend als gemeld, op grond van artikel 15 van de statuten bevoegd zijn de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verkaarden vervolgens, dat na te melden artikelen van de statuten thans luiden als volgt:

Naam en zetel Artikel 1
1 De vereniging draagt de naam: sportvereniging Oeverzwaluwen, hierna te noemen Omnivereniging
1.Zij heeft haar zetel te Koudurn in de gemeente Nijefurd;
2.De omni-vereniging staat ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Inrichting Artikel 2
1. De omni-vereniging kent afdelingen, als bedoeld in artikel 14.
2. AI Organen van de omni-vereniging zijn: het algemeen bestuur, de algemene vergadering, afdelingsbesturen, afdelingsvergaderingen, alsmede personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak: en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
BI Organen van de omni-vereniging, als bedoeld onder a, bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Duur en boekjaar Artikel 3
1. De omni-vereniging is opgericht op tien juli negentienhonderd negen en twintig. Zij is nadien aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. a Het boekjaar van de omni-vereniging loopt van een juli tot en met dertig juni. b Het boekjaar van de afdelingen is gelijk aan het boekjaar van de omnivererugIng.

Doel en middelen Artikel 4
1. De omni-vereruging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin.
2. De omni-vereruging tracht dit doel onder meer te bereiken door: voor elke te beoefenen tak van sport een afdeling in te stellen; als omni-vereniging ten behoeve van de onder een afdeling ressorterende leden het lidmaatschap van de betreffende sportbond te verwerven; aan de door de betreffende sportbonden georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden deel te nemen, met dien verstande dat ten aanzien van het deelnemen aan competities of goedgekeurde wedstrijden op zondag nadere afspraken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement; wedstrijden en evenementen te organiseren; de gemeenschappelijke belangen van de afdelingen te behartigen; de eigendommen van de omni-vereruging te beheren.

Leden Artikel 5
1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid tot de omni-vereruging zijn toegelaten.
2. De omni-vereruging kent leden die: a niet onder een afdeling ressorteren (algemene leden); b onder een ofmeer afdelingen ressorteren (afdelingsleden);
3. Op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap beslist: a het algemeen bestuur, indien het de toelating tot de omni-vereniging van een algemeen lid betreft;
b het betreffende afdelingsbestuur, indien het toelating tot de omni-vereniging van een afdelingslid betreft;
4. a Een afdelingsbestuur beslist tevens over toelating van leden van de omnivereniging tot zijn afdeling
b Een afdelingsbestuur is bevoegd aan door hen tot de afdeling toe te laten leden specifieke lidmaatschapsvereisten stellen, overeenkomstig de voorschriften van de betreffende sportbond
c Het lidmaatschap van de betreffende sportbond is verplicht voor hen die in competitieverband hun sport bedrijven
5. In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkenen alsnog tot toelating worden besloten door de eerstvolgende plaatsvindende:
a algemene vergadering, wanneer het de toelating van algemene leden betreft;
b afdelingsvergadering van de desbetreffende afdeling, wanneer het de toelating van afdelingsleden betreft.
6a Op voorstel van het algemeen bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdienste tot erelid benoemen
b Op voorstel van een afdelingsbestuur, na overleg met het algemeen bestuur, kan een afdelingsvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdienste voor de betreffende afdeling tot lid van verdienste van die afdeling benoemen;
c Tenminste tien leden kunnen bij het algemeen bestuur een voorstel indienen tot het benoemen van een lid tot erelid;
Dit voorstel moet tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris van het algemeen bestuur, voorzien van de handtekening van de eerder genoemde leden, zijn ingediend.

Verplichtingen Artikel 6
1. a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie; b Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting om contributie te betalen 2 Ieder lid is verplicht: a de statuten en reglementen van de omnivereniging alsmede de besluiten van haar organen na te leven;
b de belangen van de omnivereniging en van haar afdelingen niet te schaden;
c alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de omnivereniging in naam van haar leden aangaat. 3 Een afdelingslid is daarenboven verplicht:
a de statuten en reglementen van de betreffende sportbond, de besluiten van zijn organen alsmede de door deze sportbond van toepassing verklaarde wedstrijdenbepalingen na te leven;
b de reglementen van de betreffende afdeling na te leven,; c alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke de betreffende afdeling in naam van de omnivereniging ten behoeve van de onder haar afdeling ressorterende leden aangaat.
4 Door de omnivereniging respectievelijk een afdeling kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het algemeen bestuur door de algemene vergadering respectievelijk het betreffende afdelingsbestuur door de betreffende afdelingsvergadering daartoe vertegenwoordigingsbevoegdheid is verklaard.
5 Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

Tuchtrechtspraak Artikel 7
1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de in artikel 6 lid 2 en lid 3 genoemde verplichtingen.
2. a Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het algemeen bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen:
1. berisping;
2. tuchtrechtelijke boete;
3. uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden;
4. ontzegging van het recht om een of meer functies uit te oefenen;
5. schorsing;
6. ontzetting (royement);
b Met uitzondering van de ontzetting komt een afdelingsbestuur ten opzichte van de onder haar ressorterende leden een overeenkomstige bevoegdheid toe.
3. De algemene vergadering respectievelijk de betreffende afdelingsvergadering stelt de maxima van de in lid 2 onder a2 tot en met 5 vermelde straffen vast.
4. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij als lid geen toegang tot een algemene vergadering respectievelijk een afdelingsvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
5. a Ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten ofreglementen van de omnivereniging en/ofbesluiten van zijn organen handelt., dan wel de omnivereniging ofeen afdeling op onredelijke wijze benadeelt.
b Ontzetting (royement) kan slechts door het algemeen bestuur worden uitgesproken.
e Nadat het algemeen bestuur tot ontzetting(royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
d De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met een meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
Ingeval van overtredingen van wedstrijdbepalingen, alsmede van de statuten, reglementen en/ofbesluiten van organen van de betreffende sportbond is het betrokken lid tevens onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de tuchtrechtspraak van die sportbond.

Geldmiddelen Artikel 8
1. De geldmiddelen van de omnivereniging bestaan uit: a contributie van de algemene leden en afdelingsleden; b andere inkomsten.
2. a De contributie bestaat uit: een omni-bijdrage, een basiscontributie en een afdelingsbijdrage. De algemene vergadering stelt jaarlijks de omni-bijdrage en de basiscontributie vast. De afdelingsvergadering stelt jaarlijks de afdelingsbijdrage vast. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
b Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar wordt beëindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, indien men binnen twaalf maanden na opzegging weer lid wordt van diezelfde afdeling.
c Van de onder artikel 8 lid 2.b genoemde regel kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken., zuJks ter beoordeling van het algemeen bestuur.

Einde lidmaatschap Artikel 9
1. Het lidmaatschap van de omnivereniging eindigt: ., a door overlijden van het lid; b door opzegging van het lid; c door opzegging namens omnivereniging; d door ontzetting(royement) als bepaald in artikel 7 lid 5.
2. a Opzegging namens de omnivereniging geschiedt door het algemeen bestuur ten aanzien van algemene leden en door het betreffende afdelingsbestuur ten aanzien van onder zijn afdeling ressorterende leden.
b Opzegging namens de omnivereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voor zover deze krachtens deze statuten worden gesteld ofwanneer hij zijn verplichtingen jegens de omnivereniging of de betreffende afdeling niet nakomt. c Opzegging van het lidmaatschap door het lid ofnamens de omnivereniging kan op elk moment geschieden met inachtneming van een nader vast te stellen opzeggingstermijn.
3. Wanneer een lid als lid van een sportbond wordt geroyeerd, dan wel door een sportbond definitief wordt uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden, of het uitoefenen van functies, zal het betreffende afdelingsbestuur het lid met onmiddellijke ingang opzeggen. Het bepaalde in artikel 7 lid 6 is in dat geval van toepassing.
4. Behalve in geval van ontzetting of opzegging door het algemeen bestuur eindigt het lidmaatschap van de omnivereniging niet als het lid uit andere hoofde lid van de omnivereniging blijft.
5. Een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de ornnivereniging ofeen harer afdelingen, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Donateurs Artikel 10
1. De ornnivereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het algemeen bestuur of een afdelingsbestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de omnivereniging verplichten om jaarlijks een door het algemeen bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten ofverplichtingen dan welke hen bij ofkrachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de omnivereniging respectievelijk de betreffende afdeling ofdoor de donateur door opzegging worden beëindigd met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage van het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de ornnivereniging geschiedt door het algemeen bestuur namens een afdeling door het betreffende afdelingsbestuur.

Algemeen bestuur Artikel 11
1. Het algemeen bestuur van de omnivereniging bestaat uit:
a. Het dagelijks bestuur bestaande uit de door de algemene vergadering in functie gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester.
b. De voorzitters van de afdelingen of een ander door het afdelingsbestuur aan te wijzen afdelingsbestuurslid .
2. R. De in lid 1 onder a bedoelde bestuursleden mogen geen zitting hebben in een afdelings bestuur.
b. Zij worden uiterlijk drie weken voor de jaarlijkse algemene vergadering kandidaat gesteld door het algemeen bestuur.
c. Tegenkandidaten kunnen worden ingebracht bij het algemeen bestuur door tenminste tien leden tot zeven dagen voor de aanvang van de algemene vergadering, onder overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat, welke voorzien dient te zijn van de handtekening van de eerder genoemde leden.
3. a. De in lid 1 onder a bedoelde bestuursleden treden drie jaar na hun verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger ill.
4. De in lid 1 onder b bedoelde bestuursleden treden af, zodra zij geen bestuurslid van een afdeling meer zijn.
5. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de eerste algemene vergadering van het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.
6. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing stelt het bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de afdelingen.
7. Ieder bestuurslid is tegenover de omnivereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taale Indien het een aangelegenheid betreft die tot het taakgebied van twee ofmeer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de omnivereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
8. a. De algemene vergadering kan bestuursleden als lid van het algemeen bestuur ontslaan of schorsen indien zij daartoe tennen aanwezig acht, met dien verstande dat voor een daartoe strekkend besluit:
- ten aanzien van door de algemene vergadering gekozen bestuursleden een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is; -ten aanzien van door de afdelingen aangewezen bestuursleden een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is.
b. Nadat een onder a bedoeld besluit ten aanzien van een door een afdeling aangewezen bestuurder is genomen, kan de betreffende afdeling -na het ontslag ofvoor de duur van de schorsing-zich tot aan de eerstvolgende algemene vergadering in het bestuur van de omnivereniging doen vertegenwoordigen door een ander lid van het afdelingsbestuur.
c. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die tennijn.

Bestuurstaak Artikel 12
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met het besturen van de omnivereniging.
2. Indien het aantal leden van het algemeen bestuur beneden het in artikel 11 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het algemeen bestuur bevoegd.
3. Het algemeen bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het algemeen bestuur worden benoemd en ontslagen.

Bestuursvergaderingen Artikel 13
1. Tenzij het algemeen bestuur anders bepaalt, vergadert het algemeen bestuur wanneer de voorzitter oftwee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het algemeen bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, mits wat in de vergaderingen genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanweZIg IS.
b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4.Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
5.a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het algemeen bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juist heid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgelegd.

Afdelingen Artikel 14
1. a. De algemene vergadering stelt per te beoefenen tak van sport een afdeling in en heft deze, na een daartoe strekkend voorstel van de betreffende afdelingsvergadering, op.
b. Iedere afdeling wordt geleid door een bestuur (afdelingsbestuur), dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van die afdeling (afdelingsvergadering)
2. a. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt nader vastgesteld door de betreffende afdelingsvergadering.
b. Een afdelingsbestuur wordt gekozen door de afdelingsvergadering uit de onder die afdeling ressorterende leden.
c. Voor een functie in het afdelingsbestuur kunnen voor de afdelingsvergadering kandidaten worden gesteld door het afdelingsbestuur ofdoor tenminste tien onder de afdeling ressorterende leden conform artikel 11 lid 2c.
3. a. De afdelingsvergadering bestaat uit atle onder de betreffende afdeling ressorterende leden en de leden van het algemeen bestuur. Laatstgenoemde leden hebben een adviserende stem.
b. Tenminste drie weken voor een algemene vergadering van de omni-vereninging wordt een afdelingsvergadering gehouden. Zo mogelijk bevat de agenda van deze afdelingsvergadering ondermeer de agenda van die algemene ledenvergadering.
4a De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdelingen betreffen.
b Een afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de belangen van de omni-vereniging ofvan een andere afdeling kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met het algemeen bestuur of het betreffende afdelingsbestuur. Komen de betrokken besturen niet tot overeenstemming dan beslist het algemeen bestuur.
c. Een afdelingsbestuur is verplicht bij zijn handelen te blijven binnen een jaarlijks door de algemene vergadering vastgestelde begroting.
5. Tenzij anders is bepaald zijn de artikelen 11,12,13,16 17, 19 en 21 van overeenkomstige toepassing op de afdelingen.

Vertegenwoordiging Artikel 15
1. a De omni-vereniging wordt -met inachtneming van het onder b van dit lid bepaalde en behoudens procuratie-in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.
b De ornni-vereniging wordt voor aangelegenheden de afdeling betreffende vertegenwoordigd door de voorzitter van dat afdelingsbestuur tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester van dat afdelingsbestuur.
2 Het algemeen bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de omnivereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt ofzich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3 Personen, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen en waarbij overleg is gepleegd met het algemeen bestuur, waarbij tot het aangaan van betreffende rechtshandeling( en) is besloten. Overtreding hiervan kan noch door noch aan de omni-vereniging ofwederpartij worden tegengeworpen.

Rekening en verantwoording Artikel 16
1 Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de omni-vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2 Het algemeen bestuur brengt -behoudens verlenging door de algemene vergaderingbÎImen zes maanden na afloop van het boekjaar van de omni-vereniging op een algemene vergadering zijn jaarverslag alsmede een balans en een staat van baten en lasten uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, iedere afgevaardigde deze rekening en verantwoording in rechte van het algemeen bestuur vorderen.
3 a Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het algemeen bestuur voorziet, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit drie leden, leden die geen deel mogen uitmaken van het algemeen bestuur ofeen afdelingsbestuur.
b De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend niet herkiesbaar.
c De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het algemeen bestuur en van de afdelingsbesturen en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4 Degenen die de rekening en verantwoording van het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen onderzoeken kunnen zich voor rekening van de OIooi-vereniging door deskundigen doen bijstaan. Het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen zijn verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen., haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de omni-vereniging te geven. 5 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen., doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het algemeen bestuur tot decharge voor alle handelingen voorzover die uit de jaarstukken blijken
7 Het algemeen bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1,2 en 3 onder c, tien jaar lang te bewaren.

Algemene jaarvergadering Artikel 17
1 a Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de omni vereniging een algemene vergadering worden gehouden.
b De agenda van deze vergadering bevat onder meer: bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering; jaarverslag van de secretaris en de afdelingssecretarissen; behandeling en vaststellen van de jaarstukken vaststelling van de omni-bijdrage, de basis contributie en donaties; vaststelling van de begroting en de afdelingsbegroting; voorziening in vacatures; rondvraag.
c Een afdelingsvergadering is tot uiterlijk twee weken voor een algemene vergadering bevoegd om punten aan de agenda toe te voegen. 2 Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijs het algemeen bestuur of twee afdelingsbesturen dit wenselijk oordelen.
3 a Het algemeen bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. b Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in het volgend lid.
4 a De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het algemeen bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. b De bijeenroeping geschiedt in het clubblad ofdoor middel van een aan alle stemgerechtigde leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de omni-vereniging gevestigd is, veel gelezen dag-of streekblad.
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

Samenstelling algemene vergadering Artikel 18
1 De algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden van de omni-vereniging. 2 Elk lid van de omni-vereniging dat op een januari van het lopende boekjaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt heeft stemrecht op de algemene vergadering.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering Artikel 19
1 a Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, voor zover een lid niet ten tijde van de vergadering is geschorst. b De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet-leden.
2 Ieder lid heeft in de algemene ledenvergadering een stem, met inachtneming van artikel 18 lid 2.
3 a Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
b Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
c Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen dan wel stembiljetten die, naar oordeel van de voorzitter:
blanco zijn;
ondertekend zijn;
onleesbaar zijn;
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4 a Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
b voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.
5 a Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die op een na het hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemrning plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
c Zowel bij de tussen stemming als bij de herstemming( en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen dan beslist het lot.
6 a Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
B Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan worden betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bevoegdheden algemene vergadering Artikel 20
Aan de algemene vergadering komen in de onmi-vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet ofdoor de statuten aan het algemeen bestuur of een afdeling zijn opgedragen.

Leiding en notulering algemene vergadering Artikel 21
1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het algemeen bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het algemeen bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2 Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een notulist notulen en een verslag gemaakt. Het verslag wordt zo mogelijk in het clubblad gepubliceerd. De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken en vastgesteld.

Reglementen Artikel 22
1 De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de omni-vereniging als van een afdeling kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen, met dien verstande dat reglementen van de omni-vereniging door de algemene vergadering en afdelingsreglementen door de betreffende afdelingsvergadering worden vastgesteld.
2 Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen van reglementen treden in werking op de een en twintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering of de betreffende afdelingsvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
3 Iedere vaststelling ofwijziging van een reglement wordt gepubliceerd in het clubblad of ter inzage gelegd op een voor ieder lid toegankelijke plaats, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen bepaling( en).
4 De in Lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Statutenwijziging Artikel 23
1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Zo mogelijk wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en wordt een afschrift hiervan aan de afdelingen toegezonden.
3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, in de algemene vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is. Indien geen tweederde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4 a Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
b Ieder lid van het algemeen bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen bepalingen, wordt mededeling gedaan aan de leden.

Ontbinding en vereffening Artikel 24
1 De omni-vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is.
2 Het bepaalde in de leden van 2 en 3 van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing. 3 Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur.
4 Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
5 Na ontbinding blijft de omni-vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vennogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de omni-vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
VOLMACHT Van voonnelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht.

SLOTAKTE
De verschenen personen zijn mij, notaris bekend. Deze akte is verleden te Worlrum op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top