HUISHOUDELIJK REGLEMENT SV"OEVERZWALUWEN" TE KOUDUM
HOOFDSTUKKEN:
01 ALGEMEEN
02 BIJZONDERE BEPALINGEN
03 ORGANISATIE
04 FINANCIEN
05 STRAFFEN EN MAATREGELEN
06 SLOTBEPALINGEN.

Hoofdstuk 1
Algemeen
01 sv"Oeverzwaluwen" is opgericht op 10 juli 1929.

02 sv"Oeverzwaluwen" staat ingeschreven in het verenigingregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

03 sv"Oeverzwaluwen" kent als leden:
a afdelingsleden, welke onderverdeeld kunnen worden in spelende leden en niet spelende leden.
b algemene leden, welke lid zijn van de omni-vereniging en niet in competitieverband spelen voor een afdeling
c ereleden
d leden van verdienste.

04 a In principe kan iedereen lid worden van de omni-vereniging.
b Nieuwe leden dienen zich aan te melden bij de ledenadministrateur van de betreffende afdeling
c De ledenadministrateur verstrekt zo spoedig mogelijk na aanmelding van de nieuwe leden hiervan kennis aan de ledenadministratie van het algemeen bestuur.
d Het lidmaatschap van nieuwe leden gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op de datum van aanmelding, waarbij een ingevulde en getekende machtiging betreffende automatische inning van de contributie bij de ledenadministrateur van de betreffende afdeling dient te worden overhandigd. Eerst dan kan aan de sportbeoefening worden deelgenomen.
e Er kan maximaal één lid uit een gezin in een afdelingsbestuur of algemeen bestuur zitting hebben.

05 a Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de de betreffende afdeling. Conform de dan geldende procedure wordt de opzegging doorgegeven aan de centrale administratie
b Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden aan het einde van het kwartaal, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht dient te worden genomen.

06 Donateurs zijn zij, die tot instandhouding en stimulering van de ommi-vereniging, deze steunen met een geldelijke bijdrage; donateurs hebben geen stemrecht, doch zijn gerechtigd om de algemene vergadering of afdelingsvergadering bij te wonen. Zij kunnen bepaalde voorstellen aan het bestuur voorleggen.

07 De hoofdkleuren van sportkleding van de omni-vereniging zijn blauw en wit.

Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen.
01 Het is de leden van de omni-vereniging niet toegestaan geldelijk voordeel, direct of indirect, voortvloeiende uit de beoefening van een tak van sport, te behalen. Verwezen wordt naar de reglementen betreffende de amateurbepalingen van de betreffende sportbond.

02 Reklame en sponsoring dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen in de reglementen van de betreffende sportbond.

03 Het beoefenen van sport bij de omni-vereniging is geheel voor risico van ieder lid voor zich.
De leden, in groep(en) of individueel, kunnen de omni-vereniging nimmer aansprakelijk stellen voor verlies van geld en/of goederen, of voor gederfde inkomsten, voortvloeiende uit blessures in de ruimste zin des woord.

04 Bij vernielingen door een lid (leden) wordt (worden) de betreffende persoon(personen) persoonlijk door de omni-vereniging aansprakelijk gesteld.

05 a Wanneer een lid of een team deel wil nemen aan enige competitie of goedgekeurde wedstrijd onder de vlag van sv"Oeverzwaluwen" op zondag, wordt hiertoe een schriftelijk verzoek inge-
diend bij het betreffende afdelingsbestuur.
b Het afdelingsbestuur neemt binnen vier weken een besluit, echter niet dan nadat overleg is gevoerd binnen het Algemeen Bestuur.
c Een afschrift van de beslissing wordt binnen 7 dagen doorgegeven aan de betrokkenen.
d Het besluit van het afdelingsbestuur is bindend.
e Een lid en/of een team kan niet worden gedwongen deel te nemen aan enige competitie of goedgekeurde wedstrijd op zondag.

Hoofdstuk 3.
Organisatie.
01 Het bestuur van een afdeling bestaat uit een oneven aantal meerderjarige personen. Het uit tenminste drie leden bestaande bestuur wijst uit haar midden een voorzitter (m/v), een secretaris (m/v) en een penningmeester (m/v) aan. De drie genoemde bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.

02 Volgens een op te maken rooster treden jaarlijks één of meerdere bestuursleden af, waaronder in het 1e jaar de voorzitter, in het 2e jaar de secretaris en in het 3e jaar de penningmeester (de volgorde mag anders zijn).

03 Het bestuur van een afdeling is bevoegd:
a meerjarige verplichtingen aan te gaan, mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
b In elk onvoorzien en spoedeisend geval op te treden, onder verplichting, verantwoording van zijn handelen af te leggen in de eerstvolgende algemene vergadering.

04 Tot de taak van het bestuur van een afdeling behoort: het geven van leiding aan de afdeling, waaronder begrepen het houden van toezicht op de naleving van statuten, reglementen en bestuursbesluiten.

05 Het algemeen bestuur en de afdelingsbesturen zijn bevoegd haar leden bepaalde taken op te dragen.

06 De voorzitter van elke afdeling:
a is bij elke officiële vertegenwoordiging van de afdeling de woordvoerder, tenzij hij die taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
b kan recht doen gelden, dat alle voor het afdelingbestuur bestemde stukken, voor inzage ter zijner beschikking worden gesteld en alle uitgaande stukken mede door hem worden ondertekend.
c leidt de vergadering van het afdelingsbestuur en de afdelingsledenvergadering
d wordt bij afwezigheid door een ander bestuurslid vervangen; alle rechten en plichten gaan op genoemd bestuurslid over.

07 De penningmeester van de afdeling:
a stelt jaarlijks tijdig, zulks ter beoordeling van de penningmeester en in overleg met het Algemeen Bestuur de concept begroting,c.q. de jaarstukken op, die door het Algemeen Bestuur worden verwerkt in de begroting c.q. de jaarstukken van de omni-vereniging.
b is belast met de werkzaamheden, die in het algemeen geacht kunnen worden te behoren tot de financiële taak van het bestuur;
c houdt regelmatig de bestuursleden op de hoogte van de fianciele zaken;
d is belast met het toezicht op de begroting van de afdeling;
e brengt eenmaal per jaar op de afdelingsvergadering een volledig schriftelijk verslag uit over de staat van financien van de afdeling.

08 De secretaris van de afdeling:
a voert alle correspondentie de afdeling betreffende;
b bewaart het archief;
c houdt afschrift van belangrijke stukken;
d houdt aantekening van het verhandelde in bestuursvergaderingen;
e doet jaarlijks verslag van de verrichtingen over het afgelopen jaar.

09 De afdelingsvergadering is binnen de afdeling het hoogst gezaghebbende orgaan.

10 Op vergaderingen heeft de voorzitter het recht:
a spreektijd in te voeren;
b discussies te sluiten, indien hij van mening is dat een onderwerp voldoende is besproken;
c discussie weer te openen als minimaal de helft van de aanwezige leden hierom verzoekt;
d de vergadering te schorsen, hij is verplicht dit te doen als tenminste de helft van de aanwezige leden hierom verzoekt.

Hoofdstuk 4 Financien.
01 01.1 De basiscontributie wordt afzonderlijk vastgesteld voor:
a niet-spelende leden;
b jeugdleden tot 12 jaar;
c juniorleden tot 18 jaar;
d seniorleden.

01.2 Een voorstel tot vaststelling van de afdelingsbijdrage wordt niet aan de afdelingsvergadering voorgelegd dan nadat hierover overleg is gevoerd binnen het Algemeen Bestuur.

02 De contributie dient per kwartaal bij vooruitbetaling plaats te vinden en moet worden voldaan op een door de algemene vergadering nader te bepalen wijze.

03 Alle uitgaven van een afdeling, hoe ook genaamd, die buiten de begroting vallen, moeten gedekt zijn door toestemming van het Algemeen Bestuur.

04 Alle declaraties ten behoeve van een afdeling of ten behoeve van de ommi-vereniging moeten ingediend worden bij de desbetreffende penningmeester.

Hoofdstuk 5 Straffen en maatregelen.
01 Ten aanzien van de straffen vermeld in de statuten artikel 7: 2a tot en met 5 heeft een gestraft lid het recht om binnen veertien dagen schriftelijk beroep aan te tekenen bij een commissie van beroep. Deze commissie van beroep onderzoekt de zaak en doet vervolgens binnen dertig dagen uitspraak, welke schriftelijk aan de betrokkene wordt meegedeeld.

02 a De commissie van beroep wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van de omni-vereniging als het een strafoplegging door een afdelingsbestuur betreft.
b Heeft het Algemeen Bestuur de straf opgelegd, dan wordt door de algemene vergadering een commissie benoemd, bestaande uit vijf leden. In deze commissie wordt in ieder geval een lid van elke afdeling benoemd. Deze commissie onderzoekt de zaak en doet vervolgens binnen dertig dagen uitspraak, welke schriftelijk aan betrokkene wordt meegedeeld.

03 Hangende het onderzoek wordt de straf opgeschort.

04 Boetes opgelegd door de overkoepelende sportorganisaties terzake een persoonlijke overtreding van een lid, komen voor rekening van het betrokken lid.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
01 De statuten alsmede het huishoudelijk reglement liggen bij het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen ter inzage.

02 Ieder lid van de omni-vereniging wordt geacht de statuten en reglementen te kennen.
Tevens wordt ieder lid geacht kennis te hebben genomen van bestuursbesluiten en officiële mededelingen, die in het cluborgaan dan wel op een andere wijze ter kennis van de leden zijn gebracht.

03 Het Algemeen Bestuur van de omni-vereniging of het bestuur van de afdeling beslist in alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien.

04 Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen met een gewone meerderheid in de algemene vergadering worden aangenomen.

05 Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in 1999 en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 december. De punten 4b, 4c, 4d en 5a zijn aangepast in 2002 in de algemene ledenvergadering van 23 april Iedere wijziging moet gedateerd worden onder dit artikel.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top